เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายเอนก มณีไสย์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นางสาวมัชฌิาแก้วมาลา

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางคณามาศ ยาบ้านแป้ง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางชไมพร จันทศรี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายอัษฎาวุธ ทิศลา

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายชยมงคล ชุ่มเจริญ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจิดาภา ใจกัน

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางรัชนก อินทวงศ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

^