เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

คู่มือประชาชน กองคลัง

>>คู่มือประชาชน กองคลัง<<
 ดาวน์โหลดคลิก >> 
mail การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดคลิก >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538731385.pdf
mail การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดคลิก >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538731444.pdf
mail
 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
ดาวน์โหลดคลิก >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538731481.pdf
mail
 การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ดาวน์โหลดคลิก >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538731566.pdf
mail
 การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ดาวน์โหลดคลิก >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538731612.pdf
mail
 การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ดาวน์โหลดคลิก >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538731671.pdf
mail 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
ดาวน์โหลดคลิก >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538731748.pdf
mail
 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (1)
ดาวน์โหลดคลิก >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538731783.pdf
mail
 การรับชำระภาษีป้าย
ดาวน์โหลดคลิก >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538731825.pdf
mail
 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดาวน์โหลดคลิก >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538731870.pdf
^