เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ ปี 2562

บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก »»»http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594611777.pdf
บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  »»»http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594611900.pdf
บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 »»»http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594612001.pdf
บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 »»»
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594612064.pdf
บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 »»»
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594612576.pdf
บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  »»»
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594612670.pdf
^