เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

งานกิจการสภา

สถานที่ทำงานและวัสดุอุปกรณ์งานกิจการสภา »»» http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594692645.pdf
ห้องประชุมสภาองค์การบรริหารส่วนตำบลสบป้าด »»» http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594692744.pdf 
ประกาศงานกิจการสภาและบันทึกการประชุม
»»» http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594692892.pdf
รวมระเบียบกระทรวงมหาดไทย/กฏหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
»»»  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594693015.pdf
หนังสือส่งเกี่ยวกับงานกิจการสภา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด สมัยสามัญ สมัยแรก »»» http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594694101.pdf 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด สมัยสามัญ สมัยที่ 2
»»» http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594693963.pdf
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด สมัยสามัญ สมัยที่ 3
»»» http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594693790.pdf
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 »»»  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594693900.pdf  

 
^