เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
► ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพ.ศ.2560 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529302534.pdf
► ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพ.ศ.2561 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529303245.pdf
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพ.ศ.2562 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538534959.pdf

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพ.ศ.2563 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1570611872.pdf
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพ.ศ.2564 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1617789058.pdf
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพ.ศ.2565 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651133861.pdf
^