เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ 
► แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ ผด.2 ) >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1542004520.pdf
► แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1593676560.pdf
► แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620699587.pdf
► แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651035260.pdf
^