เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การบริหารงานบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

    ►แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563
>>> 
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561715900.pdf.
►แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566
>>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619498003.pdf

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    ►แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563
>>> 
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529301808.pdf
    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้อราชการส่วนท้องถิ่น   
>>> 
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591778330.pdf

    โครงการยกย่องบุคลากรดีเด่นผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 
>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594623719.pdf

►แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
>>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619496653.pdf


หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     มาตราฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเเละการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเห่งผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591779075.pdf
     มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำเเหน่งประเภททั่วไป เเละประเภทวิชาการให้ดำรงตำเเหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ.2561
>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591779266.pdf

     มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ เเละการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562
>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591779446.pdf
     มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591779577.pdf

รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    ►รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561
>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561716234.pdf

    ►รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562
>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591779697.pdf
►รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563
>>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619499318.pdf
►รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564
>>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651035521.pdf
^