เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อบัญญัติอื่นๆ

ข้อบัญญัติอื่นๆ
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1542009256.pdf
ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2559 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529301992.pdf
^