เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
►พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราบการ พ.ศ.2558 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561743297.pdf
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2549 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561743364.pdf
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561743446.pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561743800.pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561743841.pdf
ภารกิจถ่ายโอนแล้วตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่1) พ.ศ.2545 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561743890.pdf
ภารกิจถ่ายโอนแล้วตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561743913.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ 2559 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561743935.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพ.ศ.2559 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561743976.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพ.ศ.2557 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561743995.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน-ฉบับที่2พ.ศ.2561 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561744018.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนพ.ศ.2560 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561744037.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561744055.pdf
​►ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนพ.ศ.2561 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561744071.pdf
​►
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 (แก้ไขถึงฉบับที่ 3)พ.ศ.2543
>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561744086.pdf

 
^