เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565

 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
►ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561-2565>>>​
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561717494.pdf


►แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1567583646.pdf

►แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1579669365.pdf

►แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1579669463.pdf

 
^