เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
►มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม อบต.สบป้าด2562
>>> 
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561744671.pdf
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอบต.สบป้าด2562
>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561744744.pdf
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม2562
>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561744863.pdf
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี-อบต.สบป้าด-2562
>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561744885.pdf
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น2562
>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561744905.pdf
มาตรการ การใช้ดุลยพินิจเเละอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594622456.pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริต 2562
>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594624221.pdf

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละป้องกันการรับสินบน
>>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1594632406.pdf

^