เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ผังการให้บริการ

ผังการให้บริการ
►ประกาศปรับลดระยะเวลาฯ
    ►ประกาศการฯการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.2560>>> 

http://www.sobpad.go.th/datas/file/1542618215.pdf
►ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    
►คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561745385.pdf
    ►ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561745470.pdf

^