เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายงานการสำรวจความพึงพอใจ

รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
► รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.สบป้าด ประจำปี 2561 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561716908.pdf
► รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.สบป้าด ประจำปี 2562 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591777237.pdf
► รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.สบป้าด ประจำปี 2563 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619077011.pdf

► รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.สบป้าด ประจำปี 2564 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651129560.pdf
^